img

Projekt POWER na UPWR

kompleksowy program rozwoju uczelni na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Czytaj więcej

O PROJEKCIE

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu realizuje projekt pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” w ramach Priorytetu nr III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 z dnia 26.06.2018 r.