O projekcie

POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni

Projekt pn. „POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni” realizowany jest w ramach Priorytetu nr III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 z dnia 26.06.2018 r.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 10 764 741,68 zł, w tym:

 • dofinansowanie w wysokości 10 441 799,43 zł w tym:
  - 9 072 524,29 zł – Europejski Fundusz Społeczny
  - 1 369 275,14 zł – budżet państwa
 • wkład własny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w wysokości 322 942,25 zł.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia i zarządzania na Uczelni w okresie od 01.09.2018 do 30.11.2023 poprzez m. in.:

 • podniesienie kompetencji absolwentów studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych UPWR, odpowiadających na zapotrzebowania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
 • wsparcie zmian organizacyjnych
 • podniesienie kompetencji kadr UPWR

Grupy docelowe:

1. Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych UPWr

2. Studenci ostatnich 4 semestrów I i II stopnia studiów stacjonarnych UPWr

3. Studenci studiów III stopnia UPWr

4. Kadra administracyjna UPWr

5. Kadra dydaktyczna UPWr

Planowanie działania w ramach poszczególnych zadań projektu:

Zadanie 1:

 • Audyt 28 kierunków studiów.
 • Realizacja 10 przedmiotów innowacyjnymi metodami dydaktycznymi.

Zadanie 2:

Przeprowadzenie zajęć dla 240 studentów/studentek z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych. Przedmiot jest skierowany do studentów/studentek IV, V, VI semestru stacjonarnych studiów I stopnia oraz VIII, IX, X semestru studiów jednolitych magisterskich (kier. Weterynaria) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zajęcia zaplanowane są na semestr letni 2018/2019 oraz semestry zimowy i letni 2019/2020. Rekrutacja na zajęcia prowadzona będzie drogą elektroniczną. Ogłoszenia rekrutacyjne na dany semestr będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Aktualności. Szczegóły rekrutacji.

Zadanie 3:

Szkolenia dla studentów/studentek (50 os.) w ramach tzw. Akademii Liderów - Najlepsi z najlepszych - TOP 50 INNOVATORS. Cykl szkoleń składający się z dwóch etapów:
I etap ma na celu zwiększenie wśród uczestników/uczestniczek kompetencji komunikacyjnych, analitycznych i językowych w wybranych ścieżkach kariery: B+R, Kadra zarządzająca, Własna firma. W ramach ścieżki kariery w sferze B + R oraz kadry zarządzającej planuje się również przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń z zakresu PRINCE2.
II etap - ćwiczenia praktyczne w interdyscyplinarnych zespołach projektowych prowadzone metodą Design Thinking.

Szkolenia przeznaczone są dla studentów/studentek ostatnich 4 semestrów I i II stopnia studiów stacjonarnych i ostatnich 4 semestrów jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych (kier. Weterynaria) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Szkolenia zaplanowane są na okres: IV kwartał 2019 r. – II kwartał 2020 r.

Rekrutacja na szkolenia prowadzona będzie drogą elektroniczną. Ogłoszenia rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące szkoleń będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Aktualności. Szczegóły rekrutacji.

Zadanie 4:

Szkolenia w formie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla 60 studentów/studentek II stopnia oraz dla studentów/ studentek jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych (kier. Weterynaria), którym do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 4 semestry studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Szkolenia zaplanowane są na okres: IV kwartał 2019 r. – II kwartał 2022 r.

Rekrutacja na szkolenia prowadzona będzie drogą elektroniczną. Ogłoszenia rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące szkoleń będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Aktualności. Szczegóły rekrutacji.

Zadanie 5:

Szkolenia z zakresu wyceny technologii/produktu metodą quicklook dla 60 studentów/studentek II stopnia oraz dla studentów/ studentek jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych (kier. Weterynaria), którym do zakończenia kształcenia pozostało maksymalnie 4 semestry studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W ramach zadania dla 1 grupy 20 os. szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Szkolenia zaplanowane są na okres: IV kwartał 2019 r. – II kwartał 2022 r.

Rekrutacja na szkolenia prowadzona będzie drogą elektroniczną. Ogłoszenia rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące szkoleń będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Aktualności. Szczegóły rekrutacji.

Zadanie 6:

Modyfikacja programu studiów doktoranckich i realizacja szkoleń dla doktorantów/doktorantek (45 os.) z zakresu zarządzania grupą badawczą, wyceny technologii metodą quicklook/broker technologii oraz zarządzania laboratoriami.

Szkolenia zaplanowane są na okres: IV kwartał 2019 r. – II kwartał 2020 r.

Ogłoszenia rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące szkoleń będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Aktualności.Szczegóły rekrutacji.

Zadanie 7:

Realizacja strategii LOGO HR - przygotowanie i wdrożenie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych do systemu rekrutacji i powiązanych aktów prawa wewnętrznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz ich ewaluacja.

Zadanie 8:

Szkolenia wspierające proces zarządzania uczelnią dla kadry kierowniczej i administracyjnej Uczelni (48 os.) z następujących obszarów:

 • zarządzanie grupą badawczą,
 • warsztaty z zakresu wyceny technologii metodą quicklook/broker technologii,
 • sztuka sprzedaży pod kątem pozyskiwania zleceń na usługi badawcze w zarządzanych laboratoriach,
 • warsztaty z zarządzania laboratoriami.

Szkolenia zaplanowane są na okres: IV kwartał 2019 r. – II kwartał 2021 r.

Ogłoszenia rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące szkoleń będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Aktualności. Szczegóły rekrutacji.

Zadanie 9:

Utworzenie Repozytorium Instytucjonalnego Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

Opracowanie 430 otwartych zasobów edukacyjnych jako narzędzia służącego wdrażaniu innowacyjnych metod kształcenia.

Opracowanie 120 otwartych zasobów edukacyjnych, jako narzędzia służącego do wyrównywania szans edukacyjnych studentów oraz do zwiększania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu.

Zadanie 10:

Zakup inteligentnego systemu sterowania i kontroli oraz integracji instalacji budowlanych oraz wdrożenie oprogramowania mającego usprawnić procesy związane z zarządzaniem budynkami i sprzętem w kontekście rozbudowy potencjału dydaktyczno-naukowego.

Zadanie 11:

Szkolenia dla kadry dydaktycznej (26 os.) z zakresu PBL oraz wizyty studyjne krajowe i zagraniczne.

Szkolenia oraz wizyty zaplanowane są w roku akademickim 2019/2020, 2021/2022.

Ogłoszenia rekrutacyjne oraz szczegóły dotyczące szkoleń będą zamieszczane na bieżąco w zakładce Aktualności. Szczegóły rekrutacji.